Aprovació inicial del projecte de l'obra "Adequació del camí de sa Vía" redactat per l'arquitecte municipal Sr. Rafael Balaguer Montaner"
Ha sortit publicat al BOIB núm. 99 de data 4/08/2016 l'aprovació inicial del projecte de l'obra "Adequació del camí de sa Vía" redactat per l'arquitecte municipal Sr. Rafael Balaguer Montaner.
S'exposa al tràmit d'informació pública fins el dia 24 d'agost de 2016, per a la presentació d'al·legacions. Si en el citat termini no s'han presentat al·legacions l'esmentat projecte quedarà aprovat definitivament.

Santa Eugènia a 4 d'agost de 2016
Bookmark and Share