Convocatòria Plenari Municipal.
Dimarts dia 26 de gener a les 20:15hores, el ple de l’Ajuntament es reunirà per tractar els assumptes de l´ordre del dia que figura a continuació:
1r.- lectura i aprovació de la sessió anterior.

2n.- correspondència, disposicions oficials, decrets batlia, actuacions batlia.

3r.- pressupost general de la corporació per a l’any 2010.

4t.- informació pla e any 2010.

5è.- aprovació adoptació de l’escut municipal i modificació de la bandera
municipal.

6è.- precs i preguntes.

Bookmark and Share