APROVACIÓ INICIAL DELS PRESSUPOSTS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER A L'ANY 2009.
De conformitat amb el que estableixen els art. 112 de la Llei 7/85 de 2 d´abril, i 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, es troba de manifest al públic a efectes de reclamacions, el Pressupost General d´aquesta Entitat pel 2009, aprovat inicialment pel Ple de l´Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2009.
Els legitimats d´acord amb el que disposa l´art. 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, i pels motius taxativament enumerats en el núm. 2 de l´esmentat article, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

a)Termini d´exposició i admissió de reclamacions quinze dies hàbils a partir d´aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b)Oficina de presentació: Registre General, Plaça Bernat de Santa Eugènia núm. 7.

c)Organ davant el que es reclama: Ple de l´Ajuntament.

Santa Eugènia a 27 de febrer de 2009

El Batle,
Sgt.: Guillem Crespí Sastre
Bookmark and Share

Downloadable documents and links