El dèficit de l'any 2012 de l'Escoleta Municipal en més de 18.000€ obliga augmentar les taxes d'aquest servei
La realització d'un estudi econòmic-financer del servei de l'Escoleta Municipal de l'any 2012 ha conduit a la quantificació d'un dèficit de -18.342 € en la gestió d'aquest servei, fet que va necessari revisar les taxes de prestació d'aquest servei per a l'any 2013.
Atès el que disposa l’articul 24.2. de la llei 2/2004 d’hisendes locals: en general, i conformement al previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat que es tracti o, en defecte d'això, del valor de la prestació rebuda.

Per a la determinació d'aquest import es prendran en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, si escau, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació de la qual o realització s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat que es tracti es calcularà conformement al pressupost i projecte aprovats per l'òrgan competent.

Atès que el cost real o previsible del servei d’escoleta municipal i els ingressos que provenen de la taxa son els següents:

Atès que la pujada proposta és la següent:

Així dons una vegada aplicada la pujada els costos del servei i ingressos de la taxa per a l'any 2013 serien aquests:

Per tot això, la gestió de l'Escoleta municipal per a l'any 2013 pretén que tengui aproximadament uns -8.366,55 € de dèficit, tot això sense haver comptabilitzat dins despeses els material d'aula, manteniment de les instal.lacions i reparacions de bens inventariables.
Bookmark and Share