Exposició pública de la documentació de la revisió de les normes subsidiàries de Santa Eugènia i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ha adoptat, en sessió extraordinària celebrada el dia 7 de maig de 2009, l’acord d’aprovar la documentació de la revisió de les Normes Subsidàries de Santa Eugènia i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca així com l’Informe de sostenibilitat ambiental, resultant de la resolució de les al.legacions presentades dins el termini d’informació pública de l’expedient que fou aprovat inicialment en sessió extraordinària de 19 d’abril de 2007.
El que es fa públic perquè dins el termini de QUARANTA-CINC (45) dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB, els interessats puguin examinar l’expedient, i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, en dies i hores hàbils d’oficina, a les dependències municipals situades a la Plaça Bernat de Santa Eugènia, núm. 7, de Santa Eugènia, i a la web www.ajsantaeugenia.net, i presentar les al.legacions que estiguin pertinents.

El termini per fer al·legacions finalitzarà el proper DILLUNS DIA 6 de JULIOL DE 2009, a les 14 hores.

Us adjuntam edicte de publicació de les NNSS.
Bookmark and Share