Exposició pública del presupost general de la corporació per a l'any 2011
De conformitat amb el que estableixen els art. 112 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, i 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el Texte Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, es troba de manifest al públic a efectes de reclamacions, el Pressupost General d’aquesta Entitat pel 2011, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2011.
Com ja s'ha informat en anterior ocasions, els Pressuposts de l’any 2011, per primera vegada han tingut un component de participació ciutadana dins el procés de l’Agenda Local 21 i s’han contemplat totes les seves decisions.

Els legitimats d’acord amb el que disposa l’art. 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, i pels motius taxativament enumerats en el núm. 2 de l’esmentat article, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents tràmits:

a)Termini d’exposició i admissió de reclamacions quinze dies hàbils a partir d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, finalitzant el proper dijous 3 de març de 2011, a les 14 hores.

b)Oficina de presentació: Registre General, Plaça Bernat de Santa Eugènia núm. 7.

c)Organ davant el que es reclama: Ple de l’Ajuntament.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links