L’Ajuntament de Santa Eugènia consensua els pressuposts municipals de l’any 2013
El passat 22 de gener el Ple Municipal va aprovar amb 8 vots a favor (6 PP + 2 Més x Santa Eugènia) i 1 abstenció del PSOE el pressuposts municipals que ascendeixen a la quantitat de 1.156.468,35 €, un 8% menys que l’any 2012.
Els pressuposts han estat fruit d’una gran voluntat negociadora per part del PP, que tot i tenir majoria absoluta, ha volgut intentar aprovar per consens els pressuposts municipals, que tenen un gran component realista, sense contemplar cap tipus d’endeutament i amb una reducció de 6.000 € anuals de la partida d’interessos.

Els pressupost no preveuen cap partida destinada a inversió, si bé s’han programat petits projectes constructius que pretenen millorar la qualitat de vida dels taujans i taujanes, entre d’altres són:

- Instal•lació de bancs al Camí de Ses Alqueries, Camí de Ses Olleries i a Ses Coves.
- Instal•lació d’un batiport al Centre de Persones Majors.
- Arreglar l’asfaltat del Camí de’s Pinaret i d’un tram del Camí de Ses Olleries.
- Millorar la senyalització dels camins públics.
- Millorar la il•luminació i voravies de trams dels carrers Balanguera i Aljub.

Els partits municipals varen acordar seguir consensuant projectes municipals quan l’Ajuntament hagi recobrat liquides bancària en haver cobrat els 214.000 € que té pendents d’ingressar de subvencions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.

Bookmark and Share