L’Ajuntament de Santa Eugènia presenta els Pressuposts Municipals de l’any 2013
El pressupost municipal de Santa Eugènia per aquest 2013 és un 8% menys que l'any 2012, essent el total de 1.156.468,35 €.
Aquest pressupost, que parteix d'una base molt realista amb la situació econòmica actual, no contempla cap tipus d’endeutament i alhora introdueix una reducció de 6.000 € anuals de la partida d’interessos.

Per altra banda, l'equip de Govern no ha previst cap partida destinada a inversió, però s'han introduït petits projectes constructius que pretenen millorar la qualitat de vida dels taujans i taujanes, que entre d’altres són:

- Instal·lació de bancs al Camí de Ses Alqueries, Camí de Ses Olleries i a Ses Coves.
- Instal·lació d’un batiport al Centre de Persones Majors.
- Arreglar l’asfaltat del Camí de’s Pinaret i d’un tram del Camí de Ses Olleries.
- Millorar la senyalització dels camins públics.
- Millorar la il·luminació i voravies de trams dels carrers Balanguera i Aljub.

Els partits municipals varen acordar seguir consensuant projectes municipals quan l’Ajuntament hagi recobrat liquides bancària en haver cobrat els 214.000 € que té pendents d’ingressar de subvencions del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.
Bookmark and Share