92 famílies taujanes s'han adherit al programa d'inspeccions tècniques de reciclatge (ITR)
Amb la implantació de la novedosa ordenança fiscal de l’Ajuntament de Santa Eugènia per a l’any 2011, s'han introduit factors que determinen la quota a pagar en funció dels habitants residents a una vivenda i si es recicla correctament.
L’ordenança ha previst un Programa d’Inspeccions Tècniques de Reciclatge (ITR) amb la finalitat d’incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, establint una bonificació de la quota a pagar d’un 15% de la taxa fixada per als habitatges situats en sòl urbà i rústic que s’adhereixin al programa ITR.

Tant els habitatges en sòl urbà i rústic han acceptat les condicions següents:

a)Compromís de complir el que estableix l’Ordenança Municipal de Residus Urbans de Santa Eugènia.

b)Consentir l’accés al seu habitatge del personal de l’Ajuntament de Santa Eugènia per controlar que es separin efectivament les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).

c)En el cas de ser un habitatge en sòl rústic, a més de les condicions anteriors, haurà de ser un usuari assidu de les Àrees d’Aportació. Es
realitzarà un control dels usuaris i es comprovarà que aportin els residus separats per fraccions.

En el cas de no complir les condicions establertes, es perdrà el dret a la bonificació de la quota i s’haurà d’abonar la taxa ordinària per als habitatges en sòl urbà i rústic.
Bookmark and Share