Actuacions a les palmeres afectades pel Becut Vermell
És responsabilitat del propietari d’una palmera afectada mantenir en bon estat sanitari els seus jardins i d’aplicar les mesures fitosanitàries obligatòries que estableix la Resolució de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 12 de maig de 2010 (BOIB núm. 77, de 25-05-2010).
Si no es compleixen les mesures fitosanitàries obligatòries s’aplicarà el règim sancionador que preveu el títol IV de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links