Convocatòria de subvencions per al 2010, adreçades a PIME’s de caràcter industrial
La Conselleria de Comerç, Industria i Energia ha publicat una convocatòria de subvencions adreçada a:
Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2 a 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió 1 del registre industrial corresponent a establiments i activitats industrials o, si és el cas, en el Registre d’Indústries Agràries, més les inclusions i les excepcions indicades expressament en cada línia. Aquestes
PIME han de tenir la seu social o el centre de treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L'objecte de la convocatòria és el següent:

-QUALITAT. Implantació i certificació de les normes ISO 9001, etc,.... (Es subvenciona el 50% amb un límit de 3.000 euros per certificació ).

-DISSENY. Contractació de serveis externs de disseny del producte, així com del disseny del seu embalatge. (Es subvenciona el 50% de les despeses de contractació amb un límit de 15.000 euros per empresa.)

-PROMOCIÓ COMERCIAL. Assistència a fires, exposicions comercials, sales d’exposicions, patents de producte, patents de marques, serveis d’assessorament per afavorir l’exportació o internacionalització de l’empresa. (Es subvenciona el 50% de les despeses amb un límit de 15.000 euros per fira i de 45.000 euros per empresa i any.)

-MODERNITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA. Inversió en equips i maquinària nova. (Es subvenciona entre un 15% i un 25% del cost amb un límit de 60.000 euros per empresa.)

-TRASLLATS D’EMPRESES A SÒL QUALIFICAT PER A ÚS INDUSTRIAL. Adquisició d’edificacions industrials, construcció d’edificacions, compra dels terrenys, instal·lacions d’aire comprimit, aigua, electricitat, gas i energies renovables, etc. . (Es subvenciona entre un 15 i un 25% fins a un màxim de 100.000 euros per empresa.)

-NOVES ESTRATÈGIES DE GESTIÓ EMPRESARIAL. Realització de diagnòstics de situació i elaboració de plans estratègics. (Es subvenciona el 50% de les despeses fins a un màxim de 15.000.- euros).

-CREACIÓ D’EMPRESES. En el cas d’aquelles empreses que hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a dia 1 de gener de 2009.
Es subvencionen l’adquisició d’equips productius i de maquinària industrial, adquisició d’utillatge i eines, automatització de sistemes productius, intal·lacions d’aire comprimit, aigua, gas , electricitat, energies renovables, instal·lacions per a la correcció d’impactes ambientals, instal·lacions fixes de prevenció de riscs laborals, confecció de projectes per legalitzar les instal·lacions i els plans d’empresa, reforma de naus i locals. (Es subvenciona el 25%, amb un increment del 5% més per a dones o menors de 36 anys, amb un límit màxim de 25.000 euros.)

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 06/06/2010, però els expedients es resolen per ordre d’entrada; per tant els interessats/ades han de registrar les sol·licituds el més aviat possible abans que no s’exhaureixi el crèdit de la convocatòria.

Enllaç:
www.caib.es/boib/visor.do?lang=ca&mode=view&p_numero=2010037&p_inipag=37&p_finpag=43
Bookmark and Share