Exposició pública de l'aprovació inicial del catàleg de patrimoni
El passat dimarts 22 de març de 2011, es va aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, l’aprovació inicial del catàleg de patrimoni, resultant de l’acord de la sessió del dia 24 de setembre de 2010 de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. S'exposa al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament amb l’expedient instruït a l’efecte, pel termini d’un mes, durant el qual podrà ser examinat per quantes persones es considerin afectades i formular quantes observacions o al.legacions estimin pertinents.
Bookmark and Share