INFORMACIÓ MUNICIPAL EN RELACIÓ AL POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DAVANT EL CONFLICTE EDUCATIU
L’equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Eugènia, davant la situació actual de tergiversació dels acords adoptats en plenari municipal en relació a l’actual conflicte educatiu, vol recordar els fets següents:
1.- En el plenari de l'1 d’octubre de 2013 es varen registrar i estaven dins els punts de l’ordre del dia 3 mocions de cada grup municipal ( PP, Més per Santa Eugènia i PSIB –PSOE) on es demanava un posicionament clar de l’Ajuntament davant el conflicte existent.

2.- Els 3 grups municipal varen aprovar per UNANIMITAT i per CONSENS la moció següent que es va adreçar al GOVERN DE LES ILLES BALEARS i a la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS.


El Ple de l’Ajuntament de Santa Eugènia ACORDA:

1.- Comunicar al Govern de les Illes Balears que el Decret de Tractament Integral de Llengües (TIL) ha provocat un fort rebuig i preocupació entre tota la comunitat educativa de Santa Eugènia.

2.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, a la Comunitat Educativa i als sindicats que la representen a seguir dialogant per aconseguir entre tots millorar el sistema educatiu i potenciar la formació lingüística dels estudiants de les Illes Balears. Aquest diàleg ha de permetre l’aprenentatge efectiu de les dues llengües oficials i d’una estrangera, principalment l’anglès, en finalitzar l’escolarització de l’alumnat.

L'aplicació d’aquests acords en els centres educatius no ha d’anar en detriment de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu.

3.- L’Ajuntament de Santa Eugènia, demana una revisió del TIL tal com està plantejat en aquests moments i l'inici d'un procés de diàleg i consens amb totes les parts involucrades en el sistema educatiu per tal de dissenyar un nou programa per a la introducció progressiva de l'anglès en el sistema educatiu amb una visió a llarg termini: que no sigui un procés sotmès a canvis constants en funció dels resultats electorals, cosa que perjudicaria als nostres fills i filles.

4.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de les Illes Balears a consensuar la llei de simbols amb els agents implicats i sobretot amb la Comunitat educativa.

5.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de les Illes Balears a resoldre de la millor manera possible els expedients oberts als directors dels Instituts de Maó.

6.- L’Ajuntament de Santa Eugènia insta al Govern de les Illes Balears a que els nous projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb aquells que s’han de veure afectats. Aquests nous projectes han de contar amb els recursos humans i econòmics necessaris per a la seva aplicació.

7.- L’Ajuntament de Santa Eugènia demana que s’arribi a un acord de forma urgent, que desconvoqui la vaga el més prest possible i s’insta al Govern de les Illes Balears a donar suport als equips directius dels centres per poder tornar al sistema educatiu de forma ràpida i segura a la normalitat.

8.- L’Ajuntament de Santa Eugènia condemna qualsevol atac personal que s’hagi produït o es pugui produir durant el procés de vaga i negociació.


3.- Com es pot veure a l’apartat tercer d’aquesta moció els 3 grups municipals varen acordar demanar la revisió del TIL, que no és el mateix que demanar la seva derogació.

I perquè es va demanar la seva revisió? Doncs perquè dia 1 d’octubre de 2013 les negociacions de la Conselleria i l’Assembla de Docents semblava que podien arribar a un punt d’acord, on l’Assemblea havia cedit a acceptar l’aplicació del TIL, però només en aquest curs dins l’etapa d’Educació Infantil.

Aquest és el bessó de la qüestió, el Batle Xisco Martorell a l’Assemblea de Batles va respectar l’acord municipal adoptat per UNANIMITAT i CONSENS de tots els grups municipals on es sol•licitava la revisió del TIL i atès que la Moció presentada a l’Assemblea de Batles només parlava de derogació, el vot del Batle no va poder ser a favor de la moció, vist que no es corresponia ni respectava el darrer acord municipal que havia adoptat el Plenari de Santa Eugènia.

4.- L’equip de govern de l’Ajuntament de Santa Eugènia vol recordar i ressenyar que durant tot aquest conflicte ha estat al costat dels pares i de la comunitat educativa i aquest tema no ha estat objecte de debat ni de confrontació dins plenari municipal, atès que en les dues ocasions que s’ha tractat el tema s’han adoptat els acords per unanimitat.
Bookmark and Share