L'Ajuntament de Santa Eugènia estableix una exempció del pagament de la plusvalua als 3 lloguerets Bic i els edificis catalogats
El plenari del passat 26 de març va aprovar per unanimitat l’exempció de l’Impost de la plusvàlua municipal en les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historico-artístic (BIC), o que hagin estat declarats individualment catalogats, amb les 2 condicions següents:
a) quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles.

b) Els béns objecte de l’exempció han de tenir més de 50 anys d'antiguitat

L’exempció serà total o parcial, per quan es rebaixarà de la base imposable l'import de les obres de rehabilitació, conservació o millora, que hagi estat realitzades.

Per altra banda, al mateix plenari es va aprovar augmentar del 25% al 50% la bonificació existent a l’ordenança municipal de la plusvàlua, per les transmissions per successió d’herències a favor dels descendents i adoptats, els esposos i els ascendents i adoptants.
Bookmark and Share