Pressuposts Municipals 2010
La conjuntura actual de crisi econòmica, suposen un gran entrebanc per l’elaboració d’uns pressuposts municipals, que en part important es nodreix de transferències corrents d’altres administracions supramunicipals, que també es troben greument afectades per la crisi econòmica i la reducció dràstica d’ingressos.
El passat mes d’octubre, l’Ajuntament, per segon any consecutiu va realitzar una rebaixa en el tipus de gravamen de l’impost de bens immobles (IBI) amb efectes a l’exercici fiscal 2010, a l’objecte d’introduir capacitat econòmica a les llars del poble i d’aquesta manera, dins la mesura de les possibilitats municipals incentivar el consum. La mesura afecta a la capacitat econòmica i inversora de l’Ajuntament, atès que deixen d’ingressar aproximadament uns 30.000 euros.Els pressuposts, tenen un alt component de prudència comptable en quan a la quantificació dels ingressos i s’ha intentat ajustar a les necessitats del poble.Dins l’apartat d’ingressos esmentar:

- En relació als directes, es mantenen igual que l’any passat, excepte l’IBI amb un increment de 10.000 euros i l’impost de plusvàlua municipal que ha sofert un increment del 100% derivat dels fraccionament de les plusvàlues meritades dins l’any 2009, com a conseqüència d’una millora considerable de la gestió de l’impost, tota vegada que l’Ajuntament es va adherir a l’agència de certificació del col·legi notarial (ANCERT) i ha permès fer un seguiment de les autoliquidacions de l’impost, que a vegades que no es liquidaven a l’Ajuntament.- En relació als indirectes, es mante la mateixa xifra d’ingressos en quan a l’impost d’Obres i Construccions.

- En relació a les taxes i preus públics, es mantenen amb les xifres de l’exercici 2009, amb excepció de la nova partida del preu públic de l’aula de musica.- En relació a les transferències corrents, assenyalar una baixada d’ingressos derivats del fons de cooperació municipal, al mateix temps que s’han eliminat partides pressupostàries de subvencions ja consolidades de fira, que durant l’any 2009 no han convocades.- Per altra banda, derivat del nou Fons Estatal pel treball i la sostenibilitat local 2010, l’equip de govern ha decidit, com la majoria d’Ajuntament de l’illa, de destinar el 20% de la quantitat assignada a despesa corrent i concretament al sosteniment de l’escoleta municipal.

Els pressuposts també tenen una consolidació i empenta dins diferents àmbits:CONSOLIDACIÓ:

- Administració general amb la plaça de telefonista – atenció al públic .- Cultura: manteniment del Pla de Potenciació de la Biblioteca, amb les actuals 23 hores setmanals.- Joventut: continuació del període mes llarg d’estabilitat al Casal de Joves, amb la gestió directa.- Associacionisme: consolidació de la partida d’ajuts econòmics per entitats sense un fi lucratiu, amb la quantia de 11.000 euros.- Educació: Manteniment del servei d’una educadora de carrer mancomunadament.- Personal: Compliment de l’acord salarial del Conveni laboral per a l’any 2010.IMPULS:- Urbanisme: Posada en marxa del projecte d’itineraris escolars segurs, previst al Pla d’Acció de l’estudi de Mobilitat del Nucli, per un import de 3.625 euros.

- Agenda Local 21: Inici d’una campanya informativa dins els àmbits de residus, aigua, energia i contaminació acústica i foment del fòrum ciutadà amb un import de 9.000 euros.- Energia: Realització d’una auditoria energètica de les instal·lacions municipals i de la xarxa d’enllumenat públic per un import de 7.500 euros. Realització d’un Pla d’Acció d’eficiència energètica del nostre municipi, mitjançant un acord de col·laboració amb la conselleria de Comerç, Industria i Energia.- Joventut: Creació d’una partida específica d’activitats amb un crèdit de 1.500 euros.- Biblioteca: Inversió amb nou equipament de mobiliari i aparells deshumificadors per import de 4.000 euros.- Infraestructures municipals: Projecte de Sala Multifuncional situat al carrer Josep Balaguer, núm. 9, destinat a l’ús de les associacions del poble.

El component inversor dels pressuposts, esta condicionat per la crisi econòmica i a la reducció de les aportacions estatals al Pla d’Obres i Serveis, que ha suposat la impossibilitat en aquests moments per part del Departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, de poder finançar el projecte de l’espai escènic polivalent. Per aquest motiu, l’equip de govern desenvoluparà els projectes consensuats en segona opció.- Millores viàries: Projecte de reforma del carrer Sa Costa, Reforma de la Plaça Bernat de Santa Eugènia i carrer Major, juntament amb el projecte de millora i acondicionament del carrer Major i Escoles.- Transport públic: Creació d’una partida amb un import de 1.100 euros, per atendre les despeses del Conveni signat amb l’Ajuntament de Santa Eugènia, perque tots els taujans puguin gaudir dels avatantges de la targeta ciutadana.

L’Ajuntament ha iniciat dins aquest any un expedient de reconeixement extrajudicial de factures d’obres de la legislatura 2003 -2007, que no varen ser presentades ni comptabilitzades en el seu moment i s’ha realitzat una previsio dins el present exercici de 10.000 euros, per fer front fraccionadament al seu pagament.Els pressuposts actuals preveuen dues operacions de crèdit per import de 54.318 euros per fer front a l’aportació municipal de la Sala Multifuncional al carrer Josep Balaguer num. 9 i la reforma del carrer Sa Costa, juntament amb un préstec pont de 28.110,41 euros d’avançament de l’aportació de la CAIB de l’exercici 2011 al de millora i acondicionament del carrer Major i Escoles, si be, seguint la tònica dels darrers 2 anys, la voluntat de l’equip de govern es evitar la concertació de les operacions de crèdit amb l’adjudicació del romanent de tresoreria de la liquidació dels pressuposts de l’exercici 2009.La contenció i rigor pressupostàri volen ser dos principis claus durant l’execució dels pressuposts que vos presentam, especialment, dins la situació econòmica on s’emmarquen.
Bookmark and Share

Downloadable documents and links