Agenda Local 21
Una agenda local 21 és un instrument que permet fer un diagnòstic de l’estat del medi ambient d’un municipi o nucli de població, i implicar les mesures correctores amb la participació de la població. Mitjançant aquesta participació ciutadana es defineixen les línies i prioritats d’actuació del pla estratègic municipal per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi o nucli de població.

Tal com ho defineix del Decret 123/2002, de 4 d’octubre, sobre la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears (BOIB número 123, de 12 d’octubre de 2002), una Agenda Local 21 és un sistema de gestió global a curt, mig i llarg termini en el qual, mitjançant una Pla d’Acció, s’estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables periòdicament, per tal d’aconseguir, amb la participació activa d’un Fòrum Ciutadà, la sostenibilitat del municipi i una millor qualitat de vida dels ciutadans.

El municipi de Santa Eugènia està immers en el procés d’implantació d’una Agenda Local 21.

A dia d’avui el procés d’Agenda Local 21 en el municipi de Santa Eugènia es troba en la fase intermitja en la que el seu Diagnòstic ha estat validat pel Comitè Especialitzat Insular corresponent i ratificat per la Comissió Permanent de la Comissió Balear de Medi Ambient, i s’ha d’entrar en l’etapa de Pla d’Acció, segons l’establert al Decret 123/2002 sobre implantació de l’Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.

L’Ajuntament de Santa Eugènia, amb la col•laboració de l’empresa LMENTAL SOSTENIBILITAT I FUTUR, comença la seva tasca de desenvolupament i elaboració d’un Pla D’acció de l’Agenda Local 21 per al municipi de Santa Eugènia.
 Ajuntament
Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7
07142 Santa Eugènia
(Santa Eugènia)
 Contacte
Telèfon: 871-950072
Email: projectes@lmental.org
Email: LMENTAL SOTENIBILITAT I FUTUR, S COOP.
Cercador de persones
Unitat
Càrrec
Nom
Plànols