Certificat de situació urbanística (cèdula urbanísitica)

Té per objecte expedir un certificat de situació urbanística d'una finca o edificació. El certificat urbanístic acredita l'estat d'un bé immoble, i exposa si l'ús que es pretén exercir i / o l'edificació projectada sobre aquest bé és permesa acord amb el Pla General d'Ordenació Urbana.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el secretari de l'Ajuntament, amb el vist i plau de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Instància genèrica
Fotografies actuals
Croquis de la construcció
Fotocòpia de l'escriptura

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Ingrés bancari"SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de situació urbanística

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia