Llicència d'obra major

Té per objecte autoritzar la realització d'obres de construcció, demolició i excavació que requereixin la intervenció d'un tècnic competent per raó de la matèria en àmbit rústic

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació.
En cas de no contestació per part de l'Administració, es pot demanar un certificat que acrediti l'obtenció de la llicència per silenci administratiu.
No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol.licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.
Tant la taxa per la concessió de la llicència com el tipus impositiu de l'ICIO es determinen per l'ordenança fiscal corresponent, consistint ambdós en un percentatge sobre el pressupost de l'obra

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Instància firmada del promotor
3 Còpies del projecte
Còpia de l'escriptura
Còpia del darrer rebut de la contribució del solar o l'edifici
Autoliquidació de la taxa
Autoliquidació de l'ICIO
Al presentar el projecte d'execució:
Avaluació dels residus redactat del projectista (P.execució)
Projecte de telecomunicacions (edifici)
Asume dels tècnics (arquitecte/aparellador)
Nomenament del constructor, signada per ell mateix i copia del D.Q.E (document de qualificació empresarial)
Contracte signat amb el MAC insular
Justificant del dipòsit de la fiança o aval pel 125% del cost de la gestió dels residus
Estudi de seguretat

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes


Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'empreses o associacions, ostentar la representació de les mateixes

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Llicència d'obra major

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern