Canvi de titularitat del dret d'ús funerari

Sol.licitud de transmissió de la titularitat o cotitularitat de la concessió de l'ús temporal de sepultures per reversió, mort de la persona titular o nomenament de cotitular

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Instància
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) original i còpia del sol·licitant
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) de la persona difunta titular (en cas de transmissió per defunció)
Testament, certificats d'últimes voluntats, llibre de família o partida de naixement de les persones hereves (en cas de transmissió per defunció)
Certificat de defunció de la persona titular (en cas de transmissió per defunció)
Original del títol concessional de l'ús funerari (en cas de transmissió per defunció)

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat del dret d'ús funerari actualitzada

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern