Permís per inhumacions

Demanar autorització per a l'enterrament d'una persona difunta i la concessió temporal de l'ús funerari de nínxols i columbaris

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Títol acreditatiu de la concessió funerària
Autorització del titular per dur a terme la inhumació
Part de defunció
DNI de la persona titular i de la difunta
Permís de trasllat del Jutjat (si escau)
Llicència per donar sepultura, expedida pel Registre Civil

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per inhumacions
Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Permís per inhumació

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern