Sol·licitud d'autorització de venda en mercats temporals o fires

Sol·licitar la corresponent autorització per a la venda de productes en mercats temporals o fires ambulants.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Carnet de manipulador d'aliments (en el cas de venda de productes alimentaris)

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (art. 60 Reglament de serveis de mercats).

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Autorització de venda

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Comerç

Òrgan competent per a resoldre

Batlia