Certificat de finalització d'obres

Un particular demana a l'Ajuntament l'expedició d'un certificat de finalització de les obres desenvolupades, a efectes de la presentació davant notari, de demanar alguna subvenció, de demanar cèdula d'habitabilitat, etc.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Una vegada acabades les obres; el termini màxim pel qual es concedeix una llicència d'obra major és de 24 mesos, encara que si les obres s'acaben abans o el termini concedit per a la llicència és inferior a aquests 24 mesos, el certificat de finalització d'obres es pot sol·licitar abans.
En cas de transcurs del termini, es podrà denunciar la mora davant el Consell Insular de Mallorca a l'efecte de l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (mitjançant subrogació).
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Sol·licitud
Certificat de finalització d'obra del tècnic o aparellador facultatiu
Certificat de finalització d'obra de telecomunicacions, si s'escau
Fotocòpia de la llicència municipal d'obres
Fotocòpia rebut IBI
Declaració d'alteració de béns davant la Gerència Municipal del Cadastre

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Indicant en el concepto número d'expedient
Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

30 dies

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de finalització d'obres

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia