Sol·licitud de certificats i còpies de documentació en expedients d'obres

Sol·licitar diferents tipus de certificats i còpies dels mateixos o d'altres documents durant l'execució d'un expedient d'obres

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari, amb el vist i plau de l'Alcalde

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Sol·licitud general
Documentació acreditativa de la condició d'interessat

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis
Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Ingrés bancari "SA NOSTRA" 2051 0077 45 1004493074 "LA CAIXA" 2100 5677 18 0200000237

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i en tal sentit, que es personin a l'expedient

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificats i còpies demanat

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batlia