Certificat d'empadronament

Tenen per objecte demanar el certificat que acrediti el domicili en el qual habita la persona en qüestió.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas es pot assignar una autorització original i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró es demanarà el certificat.
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Taxes

Taxa per expedició de documents: 1,50 euros
Forma de pagament: Tresoreria

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat d'empadronament

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia