Certificat de convivència

Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas pot signar una autorització (original) i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Les certificacions les expedeix el Secretari de l'Ajuntament, amb el vist i bé de l'Alcalde.

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Taxes

Taxa per expedició de documents: 1,50 euros
Forma de pagament: Tresoreria

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de convivència

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia