Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

ALTES:
DNI, Passaport, NIE
Document que acrediti la titularitat de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en cas de no ser el titular autorització d'aquest i fotocòpia del seu document acreditatiu.

Menors:
Llibre de família. En el cas de que el menor s'empadroni només amb un dels progenitors s'adjuntarà una autorització del progenitor amb el qual no s'empadroni. En el cas de separació s'adjuntarà còpia de la sentència judicial.

ALTA PER NAIXEMENT:
DNI, Passaport o NIE dels pares (cal que compareguin els dos)
Llibre de família

Estrangers comunitaris: passaport o document acreditatiu del seu país.
Estrangers no comunitaris: passaport o NIE vigent

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia