Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar el canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE
Sol licitud de canvi de domicili firmada per tots els majors de 18 anys, o per un dels membres de la unitat familiar
Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge, escriptura de propietat o contracte de lloguer, en el cas de no ser el titular autoritzat fotocópia del seu document acreditatiu

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

A l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Actualització domicili

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batlia