Petició de reparació d'elements en la via pública

Demanar als serveis municipals la reparació d'algun element de la via pública que resulti malmès o inutilitzat (clavegueres, semàfors, vorades i voreres, ...)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Sol·licitud
Si el ciutadà ho troba necessari pot presentar una fotografia

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la petició

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia