Sol.licitud de senyalització i control de l'ocupació de la via pública per activitats diverses (obres no)

Té per objecte obtenir un control de la Policia Local o una senyalització viària de l'ocupació de part de la via pública

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Terminis

1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Senyalització i control de la via pública de la zona sol.licitada

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia