Tramitació de la Targeta Ciutadana (Bus Palma)

Realitzar la tramitació de la targeta ciutadana per a l'obtenció dels descomptes i serveis corresponents

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

En el moment de formular la sol·licitud, les persones interessades indicaran quin perfil pretén se li reconegui a efectes de l'aplicació del règim tarifari del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers de Palma (EMT).

Els perfils són els següents:
- Residents
- Carnet Gran
- Carnet Verd
- Universitaris i escolars majors de 16 anys
- Escolar de 9 a 16 anys

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Documentació

Còpia D.N.I
*Per a menors de 16anys: dni del menor, dni del seu representant legal (pare,mare o tutor legal) amb el qual està  empadronat.
*Per universitaris: dni i matrí­cula del curs vigent
*Incapacitats: dni, dni del representat legal (pare,mare o tutor legal en cas de menor) i que acrediti la seva condició.

Òrgan competent per tramitar

Registre

Formularis

Termini màxim per a la resolució

2 setmanes

Requisits

Residència en el municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Targeta ciutadana

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Transports i mobilitat

Òrgan competent per a resoldre

Batlia