Sol·licitud de certificats dels documents de l'arxiu

Té per objecte la sol.licitud d'un certificat a l'arxiu municipal

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les certificacions les expedeix el Secretari, amb el vist i plau de l'Alcalde

Tràmits

Sol·licitud

Sol.licitud

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Acreditar condició d'interessat o autorització per part de l'interessat

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho és

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat corresponent

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia