Obres en règim de comunicació prèvia

Realització d'obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva u obres d'edificació que no necessiten projecte d'acord amb la llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

En cap cas podran ajustar-se a aquest règim (comunicació prèvia), els actes de transformació, construcció, edificació i ús del sòl i el subsòl que s'indiquen a continuació:
a) Amb caràcter general, qualssevol actes que es realitzen en sòl rústic protegit, i en edificis declarats com a béns d'interès cultural o catalogats.
b) Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin part d'un projecte de reparcel·lació.
c) Les obres d'edificació i construcció que afecten la configuració de la fonamentació i a l'estructura portant de l'edifici.
d) Les obres que suposin alteració de volum, de les instal·lacions i dels serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals d'un edifici.
e) La demolició total o parcial de construccions i edificacions, llevat dels casos de ruïna imminent.
f) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
g) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar el paisatge.
h) La primera ocupació dels edificis de nova planta i de les cases a què es refereix la lletra f) anterior.
i) Les obres i els usos de caràcter provisional a què es refereix l'article 67 d'aquesta Llei

S'adverteix que en els casos següents:
Que la documentació aportada no sigui la completa, inclosos els informes i autoritzacions sectorials.
Que les obres descrites s'hagin de sotmetre a llicència urbanística d'obres i no a comunicació prèvia.
Que les obres descrites no s'ajustin a la normativa urbanística.
Les obres no podran iniciar-se i per tant l'Ajuntament ordenar la immediata suspensió, sense dret a indemnització per la persona interessada.
Si les obres necessiten informes i autoritzacions sectorials i NO es presenten juntament amb la comunicació prèvia NO podrà iniciar les obres fins que aquests informes o autorització s'hagin incorporat a l'expedient per l'interessat o per l'organisme competent.
Prèviament a l'inici de les obres, si ocupa la via pública amb contenidors, bastides etc... sol licitar l'oportuna ocupació amb el corresponent pagament de taxes.
La taxa i l'ICIO consistirán en un percentatge sobre el pressupost de l'obra

Tràmits

Comunicació prèvia per a la realització d'obres

Documentació

Comunicación previa de realización de obras.
Hoja de encargo de obra del maestro de obras y el promotor.
Presupuesto detallado de las actuaciones a realizar.
Fotografías (2 mínimo)y croquis del estado actual y ubicación del inmueble objeto de la actuación.
Fotocopia del último recibo del IBI.
Plano de emplazamiento.
Justificante de pago de la tasa y del ICIO.
Proyecto de la actuación a realizar, cuando sea exigible de acuerdo con la normativa vigente. En el caso de instalaciones fotovoltaicas y GLP se tiene que acompañar la documentación técnica exigida por la normativa sectorial.
Autorizaciones previas o declaraciones responsables de otras administraciones (carreteras, costas etc...)
Plano de situación
Solicitud de ocupación de vía pública, si es necesario.

Òrgan competent per tramitar

Secretaria

Formularis

Requisits

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Títol habilitant

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria
Telèfon: 971144397
Fax: 971144217