Agenda Local 21

Una agenda local 21 és un instrument que permet fer un diagnòstic de l’estat del medi ambient d’un municipi o nucli de població, i implicar les mesures correctores amb la participació de la
població. Mitjançant aquesta participació ciutadana es defineixen les línies i prioritats d’actuació del pla estratègic municipal per aconseguir un desenvolupament sostenible del municipi o nucli de
població.


Una Agenda Local 21 és un sistema de gestió a curt, mig i llarg termini en el qual, mitjançant un Pla d’Acció, s’estableixen uns objectius ambientals, econòmics i socials, mesurables i avaluables
periòdicament, per tal d’aconseguir amb la participació ciutadana dirigir el municipi cap a un desenvolupament sostenible. Hem d'entendre el desenvolupament sostenible com la millora de la
qualitat de vida de la població, sense que això suposi un deteriorament de les condicions de vida futures (condicions ambientals, socials i econòmiques).

Així doncs, el Pla d'Acció representa el punt d’inflexió a partir del qual el municipi començarà a encaminar-se conscientment cap a un desenvolupament sostenible, posant en pràctica les
mesures i actuacions proposades per la ciutadania i que formen part del Pla d’Acció.

A les Illes Balears, tot el procés d’Agenda Local 21 es regula a un decret autonòmic, el Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes
Balears (BOIB número 123, de 12 d’octubre de 2002). Aquest decret balear té per objectiu regular la implantació de l’Agenda Local 21 als municipis i nuclis de les Illes Balears, d’acord amb el
Programa 21 de la Conferència de Rio de 1992, establint un marc normatiu comú de caràcter mínim per als municipis que desitgin implantar aquest instrument de gestió, per tal de contribuir a la
sostenibilitat, incloses les seves variables ambientals, socials i econòmiques.

El següent esquema indica les fases que ha seguit el procés d’Agenda 21 a Santa Eugènia, i que segueix l’estructura d’una Agenda Local 21 definida pel Decret 123/2002 sobre implantació de
l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears:

 

Contacte
Telèfon: 871-950072
Email: projectes@lmental.org
Resp: LMENTAL SOTENIBILITAT I FUTUR, S COOP.